Kezdőlap
In English

Szerves kémia (1) előadás

Kémia BSc szakos hallgatóknak

kep

Előadó, tantárgyfelelős: Durkó Gábor

Oktatási forma: heti 3 óra előadás + 1 óra gyakorlat

Félév: tavaszi


A tárgy célkitűzései

A kurzus végére a hallgató:

1. Tudja értelmezni és használni a szerves kémiai jelölésrendszert (szerkezet, térszerkezet, elnevezés; reakciómechanizmusok ábrázolása)

2. Képes következtetni részecskék, vegyületek várható tulajdonságaira a rendelkezésre álló adatokból (pl. forráspont, polaritás, relatív aciditás / bázicitás, elektrofil / nukleofil jelleg, relatív stabilitás becslése kémiai szerkezet, pKs, kötésdisszociációs energiák alapján)

3. Ismeri az alifás szénhidrogének és halogénezett származékaik jellemző reakcióit; fel tudja írni ezeknek az egyenletét és a mechanizmus lépéseit adott (1-10 szénatomos) szubsztráttal

4. Tudja elemezni a reaktivitást befolyásoló tényezők hatását a megismert reakciók kimenetelére (pl. kémiai szerkezet, reagens, oldószer, hőmérséklet hatása a reakció irányára, mechanizmusára, termékeloszlásra, szelektivitásra)

5. Tudja értelmezni egyszerű molekulák NMR és tömegspektrumát; képes megállapítani és megindokolni, hogy egy spektrum tartozhat-e egy adott vegyülethez


Témakörök

1. Kötések és molekulaszerkezet

2. Szerves vegyületek

3. Szerves savak és bázisok

4. Alkánok és cikloalkánok: elnevezés és szerkezet

5. Sztereokémia

6. Alifás halogénezett szénhidrogének - Nukleofil szubsztitúció

7. Alkének és alkinek I - Elimináció és hidrogénezés

8. Alkének és alkinek II - Addíció és oxidáció

9. Szerkezetvizsgálati módszerek

10. Gyökös reakciók

11. Szerves szintézisek a laboratóriumban


A tárgyat felvett hallgatók számára minden további információ az ELTE Canvas rendszerben található.